Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

Tasarım Merkezi Nedir?

Tasarım Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Ar-Ge Merkezi Başvurularından Aranan Şartlar

 • Ar-Ge merkezlerinde en az 15 tam zaman eşdeğer ar-ge personeli istihdam edilmesi,
 • Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
 • Başvuru yapan işletmenin; yeterli ar-ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, ar-ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
 • Ar-Ge personellerinin ar-ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
 • Ar-Ge merkezlerinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış ar-ge ve yenilik projelerinin bulunması,
 • Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması.

5746 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Teşvik ve Destekler Nelerdir?

 1. Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen proje faaliyetleri kapsamında yapılan harcamaların %100 oranında Kurumlar Vergisi matrahından indirimi,
 2. Gelir vergisi stopajı teşviki: Ar-Ge Merkezi bünyesinde çalışan ar-ge personellerinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerin belirli oranları gelir vergisinden muaftır.
 • Doktoralı ile temel bilimler alanlarından birinde yüksek lisans derecesi olanlar: %95
 • Yüksek lisanslı ve temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesi olanlar: %90
 • Diğer personeller: %80
 1. Sigorta primi desteği: Ar-Ge Merkezi personellerinin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50’si teşvik kapsamındadır.
 2. Damga vergisi istisnası: Ar-Ge Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinin %100’ü teşvik kapsamındadır.
 3. Gümrük Vergisi İstisnası: Ar-Ge Merkezinde yürütülen Ar-Ge, yenilik projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
 4. Temel Bilimler Desteği: Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Temel Bilimler Desteğini Kimler Alabilir?

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari  ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Destek Personeli Kimdir ve Sayısı Kaçtır?

Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli ifade etmektedir. Destek Personeli sayısı ar-ge merkezi tze personel sayısının %10’unu aşamaz.

TZE Personel Sayısı Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

TZE: Tam zaman eşdeğer anlamı taşır. Ar-Ge veya tasarım merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısı; merkezde çalışan personelin, çalışma sürelerine göre 3’er aylık dönemler itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Haftada 45 saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Üçer aylık dönemler, Ar-Ge veya tasarım merkezini bünyesinde bulunduran işletmenin geçici vergilendirme dönemleridir.

Ar-Ge Projesi Nedir?

Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projedir.

Ar-ge ve Tasarım Merkezi

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında kanun kapsamında ar-ge faaliyetleri veya tasarım faaliyetleri yürüten işletmeler sistematik olarak kurumlar vergisi indirimi, gelir vergisi indirimi, sgk işveren hissesi desteği, damga vergisi ve gümrük vergisi istisnalarından faydalanma şansı elde etmektedirler.
Hemen Ara

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kapsamındaki Hizmetlerimiz

 • Ar-Ge Merkezi stratejisinin oluşturulması
 • Proje yönetim ekiplerinin oluşturulması ve proje yönetim planının çıkarılması
 • Ar-Ge Merkezi organizasyon şemasının oluşturulması
 • Ar-Ge Merkezi teşvikleri kapsamında firma finans altyapısının kurulması
 • Aylık izlemelerinin yapılması ve raporlanması
 • Firma teknik, idari ve ekonomik ön analizinin yapılması ve uygunluk raporunun oluşturulması
 • Gerekli fiziki şartların ve altyapıların oluşturulması
 • Ar-Ge Faaliyetlerinin Özendirilmesi, Performans Değerlendirme ve Ödül Sistemi oluşturulması
 • Üniversite-Sanayi işbirliği altyapısının oluşturulması
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) altyapısının oluşturulması
 • Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması
 • Ar-Ge Merkezi başvurusu kapsamında başvuru dosyası ve gerekli evrakların hazırlanması ve başvurunun yapılması