KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

GİRİŞ

Sayın Müşterilerimiz, İş ortaklarımız ve Ziyaretçilerimiz,; PMO Yönetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“PMO” veya “Şirket”)  olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu metinde belirtilen hususlarda detaylı bilgilere web sayfamızdaki VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI’ ndan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz web sitemiz üzerinden şirketimize ilettiğiniz talep ve şikayetleriniz, e bülten üyeliğiniz, şirketimizin sunmuş olduğu danışmanlık hizmetlerine dair işbirliği ve sözleşmeler, e posta yazışmalarınız, telefon görüşmelerinizdeki paylaşımlarınız kapsamında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca kimlik (Ad, Soyad, Tc Kimlik No,) ve iletişim bilgileriniz (adres, telefon, e-posta adresi) ve Mesleki bilgileriniz, elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmak suretiyle toplanmakta ve Sözleşmenin kurulması/ifası, bir hakkın tesisi ve haklarınıza, özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile zorunlu meşru menfaatlerimiz için işlenmektedir.

Kişisel bilgileriniz,

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilme, bilgilendirme, eğitimler verme, projeler hakkında bilgi verebilme, çalışma ve hizmet koşulları hakkında bilgi sağlama, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, danışmanlık teklifleri alma/verme ve proje geliştirme, Müşterilere yönelik projelerin ve tekliflerin oluşturulması
 • Mal / Hizmet Satın Alma ve Üretim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Ticari /Sözleşmesel ilişki kapsamında talep, sipariş, tedarik gibi işlem ve faaliyetleri yürütmek
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi
 • E bülten üyeliğinin tanımlanması
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İlgili Mevzuat Gereği Saklanması Gereken Bilgilerinizin Muhafazası; Bilgi Kayıplarının Önlenebilmesi İçin Kopyalanması, Yedeklenmesi; Bilgilerinizin Tutarlılığının Kontrolünün Sağlanması; Veri Tabanlarımızın ve Bilgilerinizin Güvenliği İçin Gerekli Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması

Amaçları ile işlenmekte ve aynı amaçlarla ve tarafınıza talep edilen hizmetlerin sunulabilmesi için hizmet aldığımız  tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Tarafınızca talep edilen hizmetin Yurt dışından bilgi belge toplanmasını gerektirmesi ve bu çerçevede talebinize uygun hizmet sağlanabilmesi amacıyla Yurt dışındaki iş ortaklarımıza kişisel bilgilerinizin gönderilmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız talep edilecektir. Bu husus tamamen sizler tarafından talep edilen hizmetin yurt dışından alınacak hizmetle bağlantılı olması durumunda söz konusu olacaktır.

Web sitemizdeki iletişim alanındaki formu doldurduğunuz esnada tarafınıza bu aydınlatma metni sunulacaktır. Şayet talebinizle bağlı olarak kişisel verilerinizin ihtiyaç halinde yurt dışına aktarılmasını kabul ediyorsanız, ilgili kutucuğu işaretleyerek onayla tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

 KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak ve kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte şirketin posta adresine ıslak imzalı olarak elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya info@pmo.partners e-posta adresi vasıtasıyla PMO ya iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için web sitemizde yer alan Kişisel Veri Gizliliği politikasına bakabilirsiniz.

 PMO Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.

Adres : Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul

Mersis No : 0730038631800010

Tel : +90 850 441 23 23

E-mail : info@pmo.partners