Sürdürülebilirlik son yıllarda giderek daha fazla tartışılan bir konu haline geldi. Söz konusu olmaya başladığı ilk zamanlarda genellikle çevre boyutları ile bilinen ve kamu sektörünün görevi olarak görülen bu kavram, mevcut durumda vatandaş ve tüketici olarak bireylerin; ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olan, aynı zamanda bu alanlardaki küresel ve yerel sorunlarda etkilenen iş dünyasının; insan hakları, çevre, doğa, hayvan hakları gibi konularda artan hak talepleri ve mücadele sayesinde güçlenen sivil toplum örgütleri öncelikli ilgi alanları haline geldi. Özellikle son bir kaç yılda ise bu ilginin sürdürülebilirlik konusunda sorumluluk alanlarını genişlettiğini ve her bir oyuncuya önemli görevler yüklediğini görmekteyiz.

Sürdürülebilir bir gelecek için gerçekleştirilen çalışmaların önemi ve gerekliliği gün geçtikçe daha da fazla ciddiyet kazanmaktadır. İşletmeler ise, sürdürülebilirlik konusunda harekete geçmek için belirleyici ve kritik bir dönüm noktasının içerisindeler. İzlenecek yolda gösterilecek olan kararlılık, uzun vadeli iş modelleri için esneklik ve sürdürülebilir rekabet avantajı kazanma fırsatını elde etmek için önemli.

Tüm bunlar ile birikte her geçen gün işletmelerin toplumdaki rolü de gelişiyor ve değişiyor. Yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, politika yapıcılar ve bir bütün olarak toplum, bir şirketin sürdürülebilir bir şekilde iş yapmasından ve etik iş uygulamalarını gerçekleştirmesinden daha fazlasını sağladığına dair kanıt talep etmektedir. Aynı zamanda, paydaşlar ise şirketlerin hem bir amacının olmasını hem de bu amaca uygun katkıda bulunmalarını beklemektedir. İş modellerinin dönüştürülmemesi, yüzeysel sürdürülebilirlik boyutunda kalınması ve kurumsal sosyal sorumluluk çabaları, toplam toplumsal etkinin gerçek değerinin yakalanma fırsatını engellemektedir.

Bu kapsamda PMO Partners olarak, firmaların en üst biriminden en alt birimine kadar sürdürülebilirlik, iklim, enerji geçişi ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularında alanında yetkin kadromuz ile birlikte danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Gezegenimizi koruyan ve sürdürülebilirliğin gelişimine katkı sağlayan vizyonumuz ile yenilik ve ekonomik büyüme dalgasına öncülük etmek için sizler ile birlikte çalışıyoruz. Tüm bunları ise, düşünce liderliğimiz, yenilikçi araç ve çözümlerimiz, net sıfıra yönelik yenilik yapmaya odaklanan endüstri birliklerimiz ve bilgi platformlarından oluşan canlı bir ekosistemimizden güç alarak gerçekleştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik Kapsamındaki Hizmetlerimiz

1.Entegre Raporlama

Firmanıza yönelik hazırlanacak olan entegre raporlama, sermaye öğeleri yaklaşımı ile hem dış paydaşların raporlama beklentilerinin kapsamlı olarak karşılanmasını hem de kurum içi karar verme sürecinin etkinliğinin artmasını desteklemektedir.

Kapsam:

 • Entegre faaliyet raporlaması olgunluk değerlendirmesi
 • Entegre faaliyet raporlama stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması
 • Entegre faaliyet raporu içeriğinin geliştirilmesi

2.Sürdürülebilirlik Raporlaması

Firmanızın öncelikleri doğrultusunda en uygun raporlama standartlarının belirlenmesi ile çevresel, sosyal ve yönetişim performansının ve etki boyutlarının en doğru kapsamda raporlanması sağlanmaktadır.

Kapsam:

 • Sera gazı emisyon envanterinin hazırlanması
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Raporlaması
 • Yeşil tahvil raporlaması
 • İklim değişikliği risklerinin raporlanması
 • İnsan hakları raporlanması
 • Sorumlu Yatırım Prensipleri’ne göre yapılan raporlamaların incelenmesi

Sürdürülebilirlik Raporlaması Kazanımları

 • Yatırımcılar, paydaşlar ve karar vericilerin şirket değerini daha net görme olanağı
 • Risk analizi ve risk yöntemlerinin gözlemlenmesi ve iyileştirilebiliriği
 • Yatırımcı ilgisinin kazanımı
 • Şirket irtibatının artması
 • Marka algısı ve güvenilirliğin artması
 • Sektörel rekabet avantajının artması
 • Firmanın ekonomik büyüme stratejisinin sağlam temeller üzerine kurulması
 • Etkin risk yönetimi olanağı ve uzun vadeli ekonomik hedeflere ulaşılabilirlik
 • Firma stratejilerinde uzun vadede gerçekleştirilecek olan çalışmalara dair öngörü kazanımı
 • Çalışan sadakat, güven, motivasyon ve performansına katkı sağlanması
 • Devlet destek ve teşviklerinden faydalanma olanağı
 • Yasal gereklilik ve olası yaptırım durumlarına karşın farkındalık kazanımı ve gerekli önlemlere yönelik erken aksiyon alabilme olanağı

3.Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Artan enerji ve hammadde fiyatları, sınırlı kaynaklar ve müşteri beklentilerindeki değişim öncelikli olmakla birlikte son dönemlerde yaşananlar, işletmelerin devamlılığını sağlamak amacıyla üretim ve tüketim modellerindeki dönüşümü kaçınılmaz kılmakta. Şirketlerin yaratyığı etkinin temel bileşenlerinden biri olan tedarik zincirinin etkin yönetimi ise, hem yaratılan değerin artırımı hemde döngüsel ekonomi prensiplerinin uygulanabilirliği için kritik bir öneme sahip. Bu kapsamda, firmaların tedarik zincirinde sürdürülebilirlik uygulamalarının en üst düzeye taşınabilmesi için gerekliliklerin yerine getirilmesi ve süreçlerin döngüsel yapılanma yaklaşımına uygun olacak şekilde uyarlanması hususunda sizlere destek oluyoruz.

Kapsam

 • Tedarik zincirinin çevresel ve sosyal boyutlarda değerlendirilmesi
 • Tedarik zinciri risklerinin belirlenmesi ve yönetim
 • Tedarik zinciri kapasite geliştirme stratejisi
 • Döngüsel ekonomi trendlerinin araştırılması ve analizi
 • Döngüsel ekonomi stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Döngüsel etkinin değerlendirilmesi ve raporlanması

4. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risk Analizi

Küresel riskler arasında yer alan ve en önemlilerinden biri olan iklim değişikliği riskleri ile birlikte tüm sürdürülebilirlik riskleri, dünya genelinde büyük, orta ve küçük şirketlerin tümünü büyük ölçüde etkilemektedir. Hızla değişen iş dünyasında ise Çevresel, Sosyal ve Yönetişim performansının olumlu yönde etkilenmesi, bu risklerin etkin bir şekilde yönetimi ile mümkün olmaktadır. Bu kapsamda Çevresel, Sosyal ve Yönetişim risklerinin kapsamlı ve detaylı olarak analizi ile belirlenerek raporlanması ile birlikte, tespit edilen risklerin etkin bir şekilde yönetimi ve fırsata dönüştürülmesi doğrultusunda, firmanızın stratejilerine uygun olarak sizlere destek oluyoruz.

Kapsam

 • Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) risklerinin analizi
 • İklim değişikliği ile ilgili risklerin analizi
 • Analiz çalışmalarının raporlanması

5.Sürdürülebilirlik Stratejisi

Çevresel, Sosyal ve Çevresel (ESG) risk ve fırsatlarının etkin yönetimi, performans iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi, uzun vadede hedeflenen değer yaratma stratejilerinin gerçekleştirilebilmesi ve bu değerin en üst seviyeye çıkarılabilmesi, ancak sürdürülebilirliğin kurumsal stratejilere doğru bir şekilde entegre edilmesi ile mümkündür. Firmanızın kurumsal stratejilerinin, tespit edilmiş olan sürdürülebilirlik öncelikleriniz ile uyumlu olacak şekilde yapılandırılması ve uygulanması kapsamında sizlere destek oluyoruz.

Kapsam

 • Sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Çevresel ve sosyal performansın iyileştirilmesi
 • Çevresel ve sosyal risklerin etkin yönetimi
 • Yenilenebilir enerji stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Düşük karbon stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Sıfır atık stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması

6.Sürdürülebilirlik Finansmanı & Sorumlu Yatırım

Firmaların uzun vadede yaratacağı değeri büyük ölçüde etkileyen çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularının yönetim biçiminin önemi ve bu sürecin bir sonucu olarak da sektördeki tüm oyunculara yönelik izlenmesi gereken günlük klavuzlar gün geçtikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak da sürdürülebilirlik odaklı faaliyet sürdürmekte olan firmalara yönelik finansman erişim olanakları da aynı oranda büyümeye devam etmektedir. Bu doğrultuda, sunmuş olduğumuz geniş kapsamlı sürdürülebilirlik finansman hizmetimiz ile sektördeki tüm oyunculara rehberlik hizmeti sağlamaktayız.

Kapsam

 • Yeşil/ Sürdürülebilir / Sosyal tahvil çerçevesinin geliştirilmesi
 • Sorumlu yatırım kriterlerinin tespiti
 • Sorumlu yatırım kriterleri tespitine yönelik danışmanlık

7.İnsan Hakları ve Sosyal Etki

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş ve yayımlanmış olan ve sektördeki tüm oyuncular üzerinde büyük öneme sahip olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ının neredeyse tamamı büyük ölçüde insan haklarının sağlanmasına hizmet etmektedir. Bu gerçeklikten yola çıkarak, iş dünyasında insan haklarının korunması ve ihlallerin önlenmesi, şirketlerin ilgili yasal risklerinin minimize edilmesi, finansal ve itibar kayıplarının önlenmesine olanak tanımaktadır. Bununla birlikte, sürdürülebiliriğin küresel olarak sağlanmasına da büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, firmanızın faaliyetlerine yönelik insan haklarının sağlanması amacıyla sunulması gereken özelleşmiş hizmeler konusunda stratejileriniz doğrultusunda danışmanlık hizmet sağlamaktayız.

Kapsam

 • İnsan hakları politikası ve stratejisinin geliştirilmesi
 • İnsan hakları politika ve stratejisine uygulamaların gerçekleştirilmesi ve analizi
 • Paydaş etkileşimi ve analizi
 • Kapasite geliştirme analiz ve uygulamaları
 • İnsan hakları risk değerlendirme analizi ve raporlaması
 • Sosyal etki değerlendirmesi ve raporlaması

Sürdürülebilirlik Programı hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.