aboutbg

ULUSAL PROJELER

TÜBİTAK

Ar-Ge programları için proje hazırlama, kabul ve yürütme aşamalarında PMO hizmet vermektedir. Danışmanlığı Verilen Programlar;

 • TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı

HİZMETLERİMİZ

 • Ar-Ge Projesi Değerlendirme
 • Proje belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri açısından incelenmesi)
 • Proje hibe ve kredi kaynakları araştırması
 • Ar-Ge Projesi Hazırlama
 • Proje belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri açısından incelenmesi)
 • Proje planının oluşturulması
 • Proje ekibinin kurulması
 • Proje zaman ve kaynak planlaması
 • Proje dosyasının oluşturulması (TEYDEB başvurularının hazırlanması)
 • Proje başvurusunun yapılması
 • Proje sunumu ve savunmaya hazırlık
 • Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi
 • Gereken durumlarda projenin revizyonunun yapılması
 • Proje Kabulü ve Proje Yürütme
 • TÜBİTAK sözleşmesinin incelenmesi ve imzalanma sürecinde destek verilmesi
 • İmzalanan sözleşmenin TÜBİTAK’a gerekli ek evraklarla beraber ulaştırılması
 • Proje yürütülmesinin izlenmesi, raporlanması
 • Aylık ilerleme raporlarının oluşturulması
 • İş paketleri ilerleme raporlarının oluşturulması
 • Mali raporların oluşturulmasında yeminli mali müşavirle koordinasyon sağlanması
 • Dönem raporlarının oluşturulması
 • Proje sonuç raporu hazırlanması
aboutbg

ULUSLARARASI PROJELER

HORIZON 2020
Horizon 2020 Programı Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’nın (7. ÇP) devamı olarak 2014-2020 yılları arasında yürütülecektir. Horizon 2020 Programı, 80 Milyar Avro’luk bütçesi ile Avrupa çapında araştırmacılar ve araştırma kuruluşları arasında işbirliği faaliyetlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur. Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen projelerde yer almak Türk araştırmacılara yeni ufuklar açacak, onların en yeni ve ileri teknolojiye erişimini kolaylaştıracaktır.
Horizon 2020 Programı Kapsamındaki Proje Türleri ve Destek Oranları
Ar-Ge Hibeleri %100
Yenilik Hibeleri %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100)
Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri %100
ERC projeleri %100
Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeler %70
KOBİ Fonlama Faz 1: Sabit Destek (50.000 Avro)
Faz 2: %70
Faz 3: Doğrudan destek yok

ERA-NET
Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında bir uygulama aracı olarak kullanılmakta olan ERA (European Research Area).NET projeleri, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasında koordinasyon sağlayarak, araştırma programlarının geliştirilip güçlendirilmesini hedeflemektedir.
ERA-NET projeleri genellikle belirli bir/birkaç alan odaklıdır. TÜBİTAK ERA-NET projelerinde konsorsiyum oluşturan diğer ülke otoriteleri ile ERA-NET projeleri kapsamında proje konusunda uzun süreli işbirliklerinin oluşturulması ve projelerin fonlanmasını sağlamaktadır.
Proje Çağrıları:
ERA-NET projelerinde, proje süresince ortalama olarak yılda bir kez ortak proje çağrısı açılmakta ve bu çağrılarda katılımcı ülkelerden firmaların/araştırmacıların projeleri ERA-NET projesi ortağı ülkeler tarafından fonlanmaktadır. ERA-NET kapsamında oluşturulan uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir.
TEYDEB’in yer aldığı ERA-NET projelerinde açılan ortak proje çağrılarına Türkiye’de yerleşik firmaların sunduğu projeler, TEYDEB tarafından 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir.
Hedef Kitle KOBİ’ler ve Büyük ölçekli Firmalar
Bütçe Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Süre
Destek Oranı Büyük Ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

EUREKA
Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. EUREKA, Avrupa ülkelerindeki endüstri ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan uluslararası işbirliği platformudur.

EUREKA Projeleri Nasıl Desteklenir?
Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de EUREKA Programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur. EUREKA projelerine katılan büyük ölçekli firmaların projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

EUREKA Projelerine Kimler Başvurabilir?
Ortak Olarak: KOBİ’ler ve Büyük Ölçekli Firmalar
Hizmet Sağlayıcı Olarak: Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri

EUREKA’nın Avantajları Nelerdir?
⦁ Hızlı destek,
⦁ Ar-Ge projeleri için en yüksek oranda hibe,
⦁ Pazara yakın Ar-Ge,
⦁ İkili işbirlikleri,
⦁ Ulusal kurallarla uluslararası boyutta Ar-Ge,
⦁ Yeni pazarlara açılma,
⦁ Elektronik ortamda proje başvurusu,
⦁ Alanında lider firmalarla çalışma,
⦁ Yeni teknolojilere kolay ve hızlı erişim.
Projelerde Hangi Kriterler Aranıyor?
⦁ En az iki EUREKA üyesi ülkeden iki katılımcı,
⦁ Proje çıktıları kısa sürede ticarileşebilmeli,
⦁ Projeler sivil amaçlı olmalı,
⦁ Pazar potansiyeli olan sonuçlara yöneltmeli,
⦁ Ar-Ge ortaklıkları kurulmasını gerekli kılmalı,
⦁ Teknik, mali ve yönetsel kaynak ve becerileri olan katılımcılarla yürütülmeli,
⦁ Yeterli düzeyde yeni buluş içeren ileri teknolojileri ilgilendirmeli.
Hedef Kitle KOBİ’ler ve Büyük Ölçekli Firmalar (Üniversite ve Araştırma Merkezleri: Alt Yüklenici)
Bütçe Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Süre
Destek Oranı Büyük Ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

EUREKA Kümeleri
Bu kümeler, sektöründe lider firmalar etrafında oluşmuş yapılardır. Her küme belirli bir teknolojik alanda faaliyet gösterir. Uluslararası değerlendirmenin ardından projeler ulusal kaynaklardan fonlanır. Bu kümeler:
⦁ ITEA
⦁ EUROPIDES
⦁ CELTIC
⦁ EUROGIA
⦁ ACQUEDA
⦁ MANUFUTURE INDUSTRY

ITEA
ITEA kümesinin amacı; Avrupa’nın yazılım yoğun servisler ve sistemler alanında (Software-intensive services and systems) rekabetçiliğini sürdürebilmesi için sanayi liderliğindeki rekabet öncesi Ar-Ge projelerinin desteklenmesini sağlamaktır. ITEA Kümesi, 2007-2014 yılları arasında açılacak 8 proje çağrısıyla yazılım sektöründe 3 Milyar Euro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi yaratmayı ve 200’ün üzerinde proje oluşturmayı hedeflemektedir.

Proje Çağrıları:
Yılda bir kez proje çağrısına çıkan ITEA2 kümesi, her bir çağrı açılışında ITEA2 yönetim kurulunda bulunan şirketler ve EUREKA üyesi ülkelerdeki şirketlerin katılımıyla proje pazarı etkinliği düzenlemektedir. Bu etkinliğin amacı, katılımcıların proje fikirlerini paylaşmalarını ve ortaklık arayan şirketlerin uygun konsorsiyumlarla tanışmalarını sağlamaktır.

EURIPIDES
EURIPIDES (EUREKA Initiative for Packaging & Integration of Devices & Smart Systems), akıllı sistemler için ara bağlantılama, ambalajlama ve entegrasyon teknolojileri geliştirmeyi hedefleyen bir EUREKA kümesidir. 2006 yılında faaliyete geçen EURIPIDES kapsamındaki toplam proje büyüklüğünün her yıl ortalama 170 milyon Avro’ya ulaşması öngörülmektedir.
Proje Çağrıları:
EURIPIDES kümesinde her yıl iki adet iki aşamalı çağrı açılmaktadır. Bahar Çağrısı Aralık – Mayıs ayları arasında, Güz Çağrısı ise Haziran – Kasım ayları arasında açık olmaktadır.

⦁ CELTIC
Celtic (Cooperation for a sustained European Leadership in Telecommunications), 2003 yılında Avrupa’nın telekomünikasyon alanındaki liderliğini sürdürebilmesi için kurulan bir EUREKA kümesidir. Celtic kümesi, 2011 – 2019 yılları arasında faaliyetlerine Celtic-Plus olarak devam edecek ve yılda iki kez açılacak çağrılar aracılığı ile Celtic-Plus bünyesinde oluşturulacak projeler desteklenecektir. Uçtan uca telekomünikasyon çözümleri araştırma alanında faaliyet gösteren Celtic-Plus kümesi; geniş bant altyapı ve servisleri, optik ağlar, mobil hizmetler gibi alt araştırma alanlarında Ar-Ge projelerinin geliştirilmesini ve desteklenmesini hedeflemektedir.
Proje Çağrıları:
Celtic kümesi, misyonunda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için yılda iki kez proje çağrısına çıkmaktadır. Proje çağrılarına hem Celtic-Plus kümesi yönetim kurulunda bulunan firmalar hem de EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar proje önerisi sunabilmektedir.

⦁ EUROGIA
Fosil yakıt kaynaklarının giderek tükendiği günümüzde, EUROGIA alternatif enerji kaynaklarının yaratılmasına yönelik çalışmaları ve mevcut kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlamak için gerekli teknolojilerin üretilmesini teşvik etmeyi amaçlayan bir EUREKA kümesidir.
EUROGIA+ kümesi, petrol ve doğalgaz politikalarına ek olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik Ar-Ge projelerinin de desteklenmesini amaçlamaktadır.
Dolayısıyla EUROGIA+ kümesinin misyonu aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir:
⦁ Enerji tüketimindeki artışı karşılamak,
⦁ İklim değişiminin önüne geçmek,
⦁ Fosil yakıt kaynaklarından yenilenebilir kaynaklara geçişi sağlamak,
⦁ Kamu/özel iştirak AR-GE ortaklığı ile sürdürülebilir yatırımlar sağlamak.
Proje Çağrıları:
EUROGIA, belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için yılda iki kez proje çağrısında çıkmaktadır. Bu proje çağrılarına hem EUROGIA yönetim kurulunda bulunan firmalar hem de EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar proje önerisi sunabilmektedir.

⦁ ACQUEAU
ACQUEAU Kümesi, Avrupa’da su teknolojileri konusunda çalışan lider sanayi kuruluşlarının katıldığı, kar amacı gütmeyen bir Ar-Ge işbirliği platformudur. Avrupa’nın, vatandaşlarına daha verimli hizmet verebilmesi ve küresel pazarda, su hizmetleri ve ilgili teknolojilerde rekabet edilebilirliğin arttırılması amacı ile ortak su araştırmaları yoluyla Avrupa Su Endüstrisinin teknoloji temelini güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Avrupa Komisyonu nezdinde politika belirleme ve lobi faaliyetlerinde aktif rol alan Water Supply and Sanitation Technology Platform ile yakın ilişkiler içinde olan bu küme, söz konusu platformun Stratejik Araştırma Vizyonu doğrultusunda Ar-Ge projeleri başlatmak ve denetlemek hedefindedir. Küme, aşağıdaki başlıklarda Ar-Ge projelerinin desteklenmesini öngörmektedir;
⦁ Membran teknolojileri
⦁ Gerçek zamanlı sistem yönetimi
⦁ Düşük enerjili atık su arıtımı
⦁ Boru ve kaplama malzemeleri
⦁ Dezenfeksiyon ve oksidasyonda düşük çevresel etkiler

Proje Çağrıları:
Yılda iki kez proje çağrısına çıkan ACQUEAU kümesi, her bir çağrı açılışında ACQUEAU yönetim kurulunda bulunan şirketler ve EUREKA üyesi ülkelerdeki şirketlerin katılımıyla proje pazarı etkinliği düzenlemektedir. Bu etkinliğin amacı, katılımcıların proje fikirlerini paylaşmalarını ve ortaklık arayan şirketlerin uygun konsorsiyumlarla tanışmalarını sağlamaktır.

MANIFUTURE INDUSTRY
Manufuture Industry kümesinin amacı, sürdürülebilir imalat teknolojileri konusunda aktif Avrupalı firmaları ve araştırma merkezlerini bir araya getirerek özellikle rekabet öncesi Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesini sağlamaktır. 2008-2013 yılları arasında açılacak çağrılarla imalat sektörüne yönelik projeler desteklenecektir.
Proje Çağrıları:
Kümenin çağrısı yılda bir kez açılır. İki aşamalı olan çağrının ilk aşamasında kısa proje teklifi (Project Outline – PO) sunulur. Kurucu şirket temsilcileri ve ülke temsilcilerinin değerlendirmesinin ardından başarılı bulunan projeler için ikinci aşamada tam proje teklifi (Full Project Proposal – FPP) sunulur. Benzer bir değerlendirmenin ardından başarılı projeler Manufuture-Industry etiketi almaya hak kazanır ve projelerde yer alan her bir ortak kendi ülkesindeki sorumlu kuruluşun ilgili destek programına başvurur. Ulusal değerlendirmenin ardından başarılı bulunan projeler ulusal kaynaklarla desteklenir.

EUROSTARS
EUROSTARS, EURAKA tarafından yönetilen ve EUREKA ve AB Çerçeve Programının ortak bir girişimi olan bir Avrupa inovasyon programıdır. Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.
⦁ Projelerde ortalama 3 veya 4 katılımcı bulunmaktadır.
⦁ Projelere ortalama 2 veya 3 ülke dâhil olmaktadır.
⦁ Ortalama proje süresi 29 aydır.
⦁ Projelerin ortalama maliyeti 1.4 milyon Euro’dur
Proje Çağrıları:
EUROSTARS Programı proje başvurularına sürekli açık değildir. Genellikle yılda 2 kere çağrı açılmakta ve son başvuru tarihinden önce projelerin EUROSTARS ofisine internet üzerinden sunulması gerekmektedir.

Hizmetlerimiz
⦁ Ar-Ge Projesi Hazırlık Aşaması
⦁ Çerçeve programlara yönelik uygun proje geliştirme ve belirleme
⦁ Çağrı izleme, proje ortaklık araştırması yapılması
⦁ Sunumların yapılması (Elevator pitch)
⦁ Partner çalıştaylarının yapılması
⦁ Ar-Ge Projesi Hazırlama
⦁ Proje planının oluşturulması
⦁ Proje ekibinin kurulması
⦁ Proje zaman ve kaynak planlaması
⦁ Proje dosyasının oluşturulması
⦁ Proje başvurusunun yapılması
⦁ Proje sunumu ve savunmaya hazırlık
⦁ Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi
⦁ Projenin Yürütülmesi / İzlenmesi / Raporlanması
⦁ Proje yürütme izlenme ve raporlama
⦁ Aylık ilerleme raporlarının oluşturulması
⦁ İş paketleri ilerleme raporlarının oluşturulması
⦁ Dönem raporlarının oluşturulması
⦁ Mali raporların oluşturulması
⦁ Mali raporların denetlenme sürecine danışmanlık
⦁ Dönem raporu sunumları ve izleyici denetlemesine hazırlık
⦁ Proje Kapanışı:
⦁ Proje sonuç raporu hazırlanması

aboutbg

Arge Merkezi Kurulumu

5746 sayılı kanun çerçevesinde Ar-Ge ve yenilik yoluyla, ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için;

⦁ Teknolojik bilgi üretilmesi,
⦁ Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması,
⦁ Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
⦁ Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması
desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu noktada PMO, Ar-Ge Merkezi Kurulumu Danışmanlık Hizmeti vermektedir.
5746 Sayılı Kanun ile Ar-Ge Merkezlerinde Sağlanan Muafiyetler:
⦁ Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı, 31/12/2023tarihine kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.
⦁ Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır. Gelir vergisi istisnasından yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı, toplam zamanlı Ar-Ge personel sayısının %10 ile sınırlandırılmıştır.
⦁ Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
⦁ Damga Vergisi İstisnası: Bu kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Ar-Ge Merkezi Kurulum Hizmetlerimiz

⦁ Mevcut durum analizinin yapılması
⦁ İhtiyaçların ortaya konması
⦁ Projelerin belirlenmesi
⦁ Belirlenen projelerin ilgili ulusal ve uluslararası fonlara başvurularının hazırlanması
⦁ Ar-Ge merkezi organizasyon yapısının belirlenmesi
⦁ Ar-Ge merkezi fiziki şartlarının oluşturulması
⦁ Veri takip yönetim sistemini oluşturulması
⦁ İnsan kaynakları, süreç ve akışların oluşturulması
⦁ Proje yönetimi, süreç ve akışlarının oluşturulması
⦁ T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge merkezi kurulumu mevzuatı çerçevesinde Ar-Ge merkezi iş adımlarının oluşturulması
⦁ Ar-Ge merkezi başvurusunun yapılması
⦁ Ar-Ge merkezi denetim süreci hazırlıklarının yapılması
⦁ Belgelendirme sonrası gereken resmi hizmetlerin verilmesi

aboutbg

Mentorluk

⦁ Aday KOBİ’lerin belirlenmesi: Aday gösterme ve/veya başvuruyla KOBİ’lerin belirlenmesi
⦁ Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin belirlenmesi
⦁ KOBİ’lerin detaylı analizi: Hızlı büyüme potansiyeline sahip Ar-Ge ve inovasyon odaklı, vizyoner KOBİ’lerin ihtiyaç alanlarının tespitine yönelik kapsamlı analizi
⦁ KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon temelinde odak ve öncelikli alanlarının belirlenmesi
⦁ Ulusal ve uluslararası proje partnerlerinin bulunması
⦁ Proje Yönetim süreçleri ve proje bilgi alanlarının belirlenmesi ve Proje Yönetim eğitimlerinin verilmesi
⦁ İnovasyon stratejisinin ve hareket planının belirlenmesi
⦁ Mentor araştırma geliştirme faaliyetleri çerçevesinde etkin, kaliteli ve istenilen kapsamda proje yönetimi hizmetini tüm kamu kuruluşları ve özel sektör işletmelerine verilmesi
⦁ Proje ve kaynak yönetim yeteneğinin kazanılması
⦁ Ar-Ge kültürü ve yapılanmasının sağlanması
⦁ Mentorluk sürecinin izlenmesi: Süreçteki ilerlemenin izlenmesi ve sürecin, arzu edilen çıktıların üretilmesini sağlayacak şekilde yürütülmesinin sağlanması

Bu kapsamda amacımız; TÜBİTAK Mentorluk Programı çerçevesinde (PERA EEMEA koordinatörlüğünde) Türkiye’deki kuruluşların sahip olduğu teknoloji geliştirme, araştırma potansiyeline maksimum düzeyde fayda sağlayarak, Türkiye’de ve küresel pazarlarda rekabet edebilir, proje yönetim süreçlerine ve problem alanları hakim, doğru zamanda etkin projeleri hayata geçirebilen işletmelerin oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu çerçevede firmaların mevcut durum analizleri (Diagnosis) yapıldıktan sonra öncelikli projelerin belirlenerek Ar-Ge, yatırım, süreç, risk, kalite odağında proje yönetim süreçlerinin yapılandırılması; projeler özelinde partnerler bulunarak yurt dışı yatırımlar, girişimcilerle ortak projeler, üniversitelerle ortak projeler, çok disiplinli projeler ortaya koyma çalışmaları yapılmaktadır. Projeler geliştirildikten sonra özellikle uzman olduğumuz AB projeler yönetimi, başvuru, resmi yazışmalar, partnerlik oluşturma, proje kabulünden sonra proje yönetimi ekibinin oluşturularak mentorluk ve eğitimlerin verilmesi çerçevesinde uluslararası Ar-Ge projeleri yapılmaktadır.
Mentorluk kapsamında Türkiye’nin lokomotif ekonomimizin oluşturan girişimcilerin fikirlerinin inovasyon projesi haline getirilmesi, proje yönetimi ve ürün yönetimi eğitimlerinin verilmesi, yatırımcılarla buluşturulan platformlarının oluşturulması, sunumlarının hazırlanması, ulusal ve uluslararası fonlar için projelerinin hazırlanması, Amerika pazarına giriş analiz raporlarının hazırlanması, aksiyon planlarının çıkarılması çalışmaları yürütülmektedir. Yine bu kapsamda büyük işletmeler için Ar-Ge ve inovasyon stratejilerinin oluşturularak öncelikli projelerinin belirlenmesi; yatırım projeleri için hedef pazarların belirlenmesi, hedef kitlenin ve satış stratejilerinin belirlenmesi, Amerika pazarı giriş raporlarının çıkarılması, Amerika’daki operasyonlar için altyapı çalışmalarının oluşturulması gerçekleştirilmektedir. Ar-Ge projeleri için ise, öncelikli olarak AB, HORIZON 2020, EUREKA küme programları (ERANET, CELTIC, ITEA, EURIPIDES, MANIFUTURE INDUSTRY, ACQUEAU, EUROGIA), EUROSTARS programları daha sonra TÜBİTAK/TEYDEB programları için proje hazırlama ve başvuru çalışmaları yürütülmektedir.

aboutbg

TeknoPark Kurulumu

Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer almakta ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Teknoparklardaki şirketlere uygulanan muafiyetler 6170 sayılı yasa ile 2023’e kadar uzatılmış ve yeni avantajlar sağlamıştır.

Teknoparklar
⦁ Teknoloji bağlantılı sanayi kollarının bulundukları yerlerde güçlendirilmeleri,
⦁ Yeni bölgelerde sanayiinin gelişiminin desteklenmesi,
⦁ Yenilikçi çalışmaların gerçekleştirilmesi,
⦁ Eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğin artırılması ve
⦁ Uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla kurulmaktadır.

Teknoparklar, bilimsel ve teknolojik çalışmaları, geliştirme ve prototip aşamalarından geçirip ticari uygulamaya konulmalarına ortam yaratmaktadırlar.

Hizmetlerimiz

Başvuru Süreci

⦁ Teknopark başvuru dosyasının hazırlanması
⦁ Teknopark başvuru işlemlerinin yürütülmesi
⦁ Teknopark şirket açılışı işlemlerinin yürütülmesi
⦁ Ar-Ge projelerinin belirlenmesi
⦁ Belirlenen projelerin kaynak, bütçe, zaman, kalite planlarının ortaya çıkarılması
⦁ Gereken insan kaynak profillerinin oluşturulması, görev ve sorumluluklarının çıkarılması
⦁ Kısa, orta, uzun vadede yapılacak projelerin belirlenmesi
⦁ Teknopark yeni proje girişlerinin yapılması
⦁ Teknopark şirketi vergi danışmanlığı yapılması
⦁ Teknopark şirketi aylık vergi istisnası raporlarının oluşturulması
⦁ Teknopark şirketi yeni proje girişlerinin oluşturulması
⦁ Teknopark şirketi proje sonuç raporlarının oluşturulması